Giải Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 – SBT Lịch sử 12

Bài tập 1 trang 75, 76 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12 Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. 1. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà diễn ra ngày A. 6- 1 – 1945.               C.  6- … Đọc tiếpGiải Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 – SBT Lịch sử 12

Giải Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950) – SBT Lịch sử 12

Bài tập 1 trang 81, 82 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12 Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. 1. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ trong hoàn cảnh A. quân Nhật tăng cường những hoạt động chống phá cách mạng Đông Dương. B. quân Trung … Đọc tiếpGiải Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950) – SBT Lịch sử 12

Giải Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 – 1953) – SBT Lịch sử 12

Bài tập 1 trang 86 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12 Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. 1. Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950, để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, Pháp đã dựa vào viện trợ của Mĩ và đế ra kế hoạch A. … Đọc tiếpGiải Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 – 1953) – SBT Lịch sử 12

Giải Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 – 1954) – SBT Lịch sử 12

Bài tập 1 trang 92, 93 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12 Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. 1. Kế hoạch quân sự của Nava gồm mấy bước, dự định thực hiện trong thời gian bao lâu ? A. Gồm hai bước, thực hiện trong vòng 18 tháng. B. Gồm ba bước, … Đọc tiếpGiải Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 – 1954) – SBT Lịch sử 12

Giải Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965) – SBT Lịch sử 12

Bài tập 1 trang 98, 99, 100 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12 Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. 1. Nét nổi bật nhất của tình hình nước ta sau Hiệp định Gionevo năm 1954 về Đông Dương là A. Mĩ thay chân Pháp đưa tay sai lên nắm chính quyến ở … Đọc tiếpGiải Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965) – SBT Lịch sử 12