CHƯƠNG I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC – Toán 8

Giải bài tập CHƯƠNG I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC – Toán 8

**************

Bài 1.  Nhân đơn thức với đa thức 3
Bài 2.        Nhân đa thức với đa thức  5
Bài 3.    Những hằng đẳng thức đáng nhớ 8
Bài 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) 10
Bài 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) 13
Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung 15
Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử chung bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức 16
Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử chung bằng phương pháp nhóm các hạng tử 18
Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử chung bằng cách phối hợp nhiều phương pháp 19
Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức 21
Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức 22
Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp

—————-

Nhiều quá giải lao chút, xem tiếp.
— Hết chương I — xem tiếp chương II.

Viết một bình luận