Giải bài tập Anh 12 – Unit 7

Unit 7 : Economic Reforms – Cải Cách Kinh Tế

GRAMMAR – Unit 7

GRAMMAR
Revision : Adverb clauses of Concession (Ôn:Mệnh đề trạng tứ chỉ nhượng bộ)
A. Liên từ (Conjunctions: Mệnh đề chỉ nhượng bộ thường được giới thiệu bởi: though, although, even though.
e.g: Although he works very hard, he can’t earn enough money lor the family.
(Dù làm việc cần cù, anh ấy không thể kiếm đủ tiền cho gia đình.)
B. Cấu trúc khác của mệnh đê chỉ nhượng bộ (Other structures of Concessive clauses).
Ngoài though, although, mệnh đề chỉ nhượng bộ còn có những cấu trúc khác.
1. Từ hỏi + ever + s + (may) +v + o.
e.g.: Whoever he may be, we don’t believe what he says.
(Dù anh ấy là ai, chúng tôi không tin những gì anh ta nói.)
2. No matter + từ hỏi + S + (may) +V + O.
e.g.: No matter what he says, no one believes him.
(Dù anh ấy nói gì, không ai tin anh.)
3. Adjective / Adverb + though / as + S + (may) + V
e.g.: Famous as he is, he leads a simple life.
(Dù nổi tiếng, ông ấy cuộc sống giản dị.)
Hard as he studied for the exam, he couldn’t pass it.
(Dù học cần mẫn cho kì thi, anh ấy không đậu được.)
4. However + adj / adv + s + (may) + V + O
e.g.: However rich this man is, he never gives a penny to the poor.
(Dù giàu, người đàn ông này không cho người nghèo một xu.)
5. Verb + O /A + as / though + s + may
e.g.: Work hard as he may, he can’t support his family.
(Dù làm việc cần cù, anh ấy không nuôi sống nổi gia đình.)
6. It doesn’t matter + từ hỏi + …S + V
e.g.: It doesn’t matter what he says, he’s always your brother.
(Dù anh ấy nói gì, anh ấy vẫn là anh của anh.)
C. Reduction of concessive cause
Mệnh đề trạng từ chỉ nhượng bộ có thể được rút gọn thành cụm từ chỉ nhượng bộ bởi một trong giới từ:
[​IMG]
e.g.: Although he’s rich, he doesn’t live a happy life.
(Mặc dù giàu, anh ấy không có cuộc sống hạnh phúc.)
being rích, he doesn’t live a happy life.
In spite of his richness, he …
1. Pronoun + be + adjective
Despite + possessive adjective + noun from adjective
e.g: Although he’s poor, he always helps the needed.
(Dù nghèo, anh ấy luôn giúp những người khốn khổ.)
Despite his porverty, he always helps the needed.
2. Pronoun + be + noun
Despite + being + noun.
e.g: Although he’s an intelligent student, he never appears to be that.
(Dù là một học sinh thông minh, anh ấy không bao giờ tỏ vẻ như thế.)
=> Despile being an intelligent student, he never…
Chú ý :Ở hai cấu trúc này hai chủ từ cùng chỉ một người, một sự việc.
3. Noun + be + adjective
Despite + the + adjective + noun
e.g.: Although the test was very difficult, he was able to do it well.
(Dù bài thi rất khó, anh ấy cố làm tốt.)
=> Despite the very difficult test, he was able to …
4. S + V + O
Despite + gerund + O.
e.g.: Though he studied hard, he couldn’t get good marks in the exams.
(Dù học chăm chỉ, anh ấy không được điểm cao ở bài thi.)
=> Despile studying hard, he couldn’t get good marks …
Although he has practised driving a lot, he can‘t pass the driving test.
(Dù tập lái nhiều, anh ấy không đậu kì thi lái xe.)
=> Despile having practised a lot, he can’t …
Though his parents advised him, he didn’t change his wasteful lifestyle.
(Dù cha mẹ anh ấy khuyên anh, anh không thay đổi lối sống hoang phí.)
=> Despite his parents’advice, he didn’t change…..

Reading – Unit 7 trang 74 Tiếng Anh 12

READING
❖ Before You Read
Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời những câu hỏi sau.)
1. What can you see in the picture?
2. Do you think that the people in this picture lead a rich or a poor life?
3. What, in your opinion, should be done to improve the situation?
Answer
1 .The picture shows us people’s life is very rustic. The living standard is very low. People live in thatched-roof houses with earthen walls. And there is no modern means of transport. In fact, there is no sign of modernity.
2. The people in this picture lead a very simple and poor life.
3. In my opinion, people should carry out economic reforms. They should change their old and obsolete way of living and working. it means they should change their way of thinking. In a word, people should re-structure their economy.
❖ While You Read
Read the passage and do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm bài tập kèm theo.)
Một trong những biện pháp quan trọng phải thực hiện để đẩy mạnh việc phát triển đất nước là kiên trì thực hiện những cuộc đổi mới kinh tế. Ý thức được điều này, tháng 12 -1986, ở Đại Hội toàn quốc lần thứ 6, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề xướng cuộc đổi mới kinh tế toàn điện được biết thông thưởng là “Đổi Mới”. Mục tiêu của “Đổi Mới” là tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam và nâng cao mức sống nhân dân.
Trước “Đổi Mới“, đất nước chúng ta trải qua nhiều khó khăn, nền kinh tế kém phát triển và bị kìềm chế hởi nền nông nghiệp cổ truyền: đất nước nghèo, nhân dân sống cuộc đời nghèo khó. Sản xuất trì trệ; thiếu trường học và bệnh viện và nạn lạm phát được nhìn thấy ở mọi thành phần kinh tế. Để giải quyết những khó khăn này, chính phủ của chúng ta giới thiệu nhiều biện, pháp đổi mới: họ xóa bỏ bao cấp của chính phủ, họ chuyển ưu tiên kinh tế từ công nghiệp nặng sang ba chương trình kinh tế trọng yếu, ấy là sản xuất lương thực, sản xuất hàng tiêu thụ và sàn xuất xuất khẩu; họ giảm sự can thiệp của nhà nước vào kinh doanh; họ mở rộng quan hệ mậu dịch với tất cả quốc gia trên thế giới và cổ vũ đầu tư tư nhân trong và ngoài nước.
Những Đại Hội kế tiếp của Đảng Cộng Sản Việt Nam được tổ chức vào những năm 1991,1996,và 2001 tiếp tục tái xác nhận những cam kết đối với Đổi Mới, và yêu cầu nhiều đổi mới về kinh tế và hành chính. Theo nguyên tắc chỉ đạo của Đảng, chính phủ chấp nhận và thực hiện Luật Đất đai năm 1993 và Luật Doanh nghiệp năm 2000. Những luật này đặt cơ sở pháp lí cho việc giải thể những hợp tác xã không hiệu quả, mở rộng cơ hội cho nông dân và khuyến khích việc đầu tư tư nhân trong lẫn ngoài nước.
Từ khi Đổi Mới, đất nước chúng ta đã trải qua nhiều thay đổi đáng kể: năng suất và xuất khẩu nông nghiệp không ngừng phát triển, nông dân hưởng được quyền sử dụng đất đai và có sự chọn lựa nhiều hơn về sử dụng đất canh tác của mình, công nhân làm việc cần cù hơn vì thời gian của họ là liền, và con cái họ, nhất là con cái của các dân tộc thiểu số, có nhiều cơ hội hơn để hưởng lợi ích của giáo dục và đào tạo.
Chúng ta tin rằng với sự cam kết chắc chắn của Đảng và Nhà nước về Đổi Mới, chúng ta sẽ đạt được những thành tựu lớn lao hơn nữa và xây dựng cuộc sống hạnh phúc hơn cho nhân dân.
Task 1: Give the Vietnamese equivalents to the following words and phrases. (Cho nghĩa tiếng Việt tương đương cho những từ và cụm từ sau.)
– National Congress : Đại Hội Quốc Gia/Toàn Quốc
– renovation : đổi mới, cách tân ; – inflation : lạm phát
– government commitment: cam kết của chính phủ
– under-developeđ : kém phát triển ; – dominate : chi phối, thống trị
– stagnant : trì trệ
– government subsidies : bao cấp của chính phủ
– dissolve : tan rã – substantial : lớn lao, đáng kế
Task 2: Decide whether the statements are irue (T) or false (F). (Quyết định những câu nói này đúng (T) hay sai (F).)
1. Economic reform is the most important measure to be taken to promote the development of a country.
2. Doi Moi was initiated by the Vietnamese Government in 1986.
3. Before Doi Moi, inflation was present in all branches of the national economy.
4. To make Doi Moi to be successful, the Government shifted only economic priority from heavy industry to three major economic programmes.
5. The Land Law and the Enterprises Law have encouraged both domestic and foreign private investment
1.F 2. F 3.T 4. F 5. T
Task 3: Answer the following questions. (Trả lời những câu hỏi sau )
1. When and by whom was Doi Moi officially initiated?
2. What was the aim of Doi Moi?
3. Name the renovation measures the Government introduced to implement Doi Moi.
4. How has Vietnam changed since Doi Moi?
5. What do we believe?
Answer
1. It was officially initiated in 1986 by our Vietnamese Communist Party.
2. Its aim was to re-structure the national economy and to raise the living standard of the people.
3. The measures the Government introduced to implement Doi Moi were:
– eliminating the government subsidies;
– shifting economic priority from heavy industry to three major economic programs: production of food, production of consumer goods and production of exports;
– reducing state intervention in business;
– opening trade relations with all countries in the world;
– encouraging foreign and domestic private investment.
4. Since Doi Moi. Vietnam has gained substantial changes.
– productivity and agricultural exports have constantly increased;
– farmers have enjoyed land use rights and (have) had greater choice on how to use their agricultural land;
– workers have worked harder;
– children, particularly those from ethnic minorities, have had more opportunities to enjoy education and training.
5. We believe that with the strong commitment of the Party and Government to Doi Moi, we will gain greater achievements and build a better life for or people.
❖ After You Read
Scan the passage and make brief notes of the following points. (Đọc lướt bài đọc và ghi chú ngắn những điểm sau)

 • Vietnam since Doi Moi
 • The Government’s renovation measures
 • Vietnam before Doi Moi

* Vietnam before Doi Moi
a. The economy was under-developed and dominated by traditional agriculture;

 1. Both the country and the people were poor:
 2. The production was stagnant;
 3. Shortage of schools and hospitals;
 4. Inflation.

* The Government’s renovation measures

 1. Eliminating government subsidies;
 2. Opening trade relations with all countries in the world:
 3. Shifting economic priority from heavy industry to three major economic programs : production of food, production of consumer goods and production of exports:
 4. Reducing the stale’s intervention in business:
 5. Encouraging foreign and domestic private investment.

* Vietnam since Doi Moi

 1. Productivity and agricultural exports have increased:
 2. Farmers have enjoyed land use rights, had greater choice to use their agricultural land:
 3. Workers have worked harder, and got easy life.
 4. And children, particularly those from ethnic minorities, have had more opportunities to enjoy education and training.

Speaking – Unit 7 trang 77 Tiếng Anh 12

SPEAKING
Task 1. Study the pictures and answer the following questions. (Nghiên cứu các hình và trả lời các câu hỏi sau.)
We have two pairs of pictures.
a. The pair of upper pictures tells us about education : two different schools.
– the one before Doi Moi: small and low thatched-roof houses, no playground.
– and the one after Doi Moi: tall buildings with a large playground
b. The pair of lower pictures tells about industry or production: two factories.
– The left picture : the one before Doi Moi shows ihe machines were old and bulky and there were a lot of workers. Much work was done by hand.
– The right picture : the one after Doi Moi refers to a modern factory with modem machines and few workers because all products are made by assembly-line.
Task 2. The country of Fantasia started its overall reforms in the early 1970s. The reform has brought about positive effects in many sectors of the economy, particularly in education, health care and agriculture. (Quốc gia Fantasia đã bắt đầu cuộc cải cách toàn diện vào đầu thập niên 1970. Cuộc cải cách đem lại nhiều chuyển biến (hiệu quả) tích cực trong nhiều thành phần kinh tế, đặc biệt trong giáo dục, chăm sóc sức khoẻ và nông nghiệp.)
Work in groups. Suggest what the Government and the people of Fantasia have done to improve their economy in these sectors. Use the cues below. (Làm việc từng nhóm. Đề nghị những gì chính phù và nhân dân Fantasia đã làm để cải tiến nền kinh tế của họ trong những lãnh vực này. Dùng những ý đề nghị dưới đây.)
Education:

 • Curriculum and textbooks
 • more schools
 • teaching and learning methods
 • more equipment and facilities
 • teachers’ salaries
 • more scholarships for poor or disadvantaged students

Health care:

 • more hospitals·
 • more highly qualified doctors
 • more medical equipment and facilities
 • doctors’ and nurses’ salaries
 • sensitivity of doctors and nurses to their professional responsibilities
 • health insurance

Agriculture:

 • appropriate policies to encourage farmers to work more efficiently
 • new and advanced farming techniques
 • fertilisers, pesticides, insecticides
 • more dykes and dams, irrigation and drainage systems
 • more advanced fanning facilities and equipment

A. As we have seen, Fantasia has gained a lot of positive effects in its overall reforms since the early 1970.
B. Sure, particulary in education, health care and agriculture.
C. Well. Frist, what measure did it take to improve its education?
D. I think they certainly reformed the overall education system, from the curriculum, textbooks to methods of teaching and learning.
A. And the necessary facilities in education such as schools, teaching aids, etc …
B. Oh, a more important factor is teachers’ salary: a noticeable pay raise.
C. What about health care? What have they done?
D. First they have built a lot of modem hospitals and moderrnized the old ones with modern equipment or facilities.
A. And the more important thing in the category is they have more highly qualified doctors and nurses.
B. And the sense of responsibility and moral conscience of doctors and nurses is always improved or encouraged
C. In addition, they introduced health insurance policy to help the poor.
A. I sec there are a lot of progress and improvements in agriculture, too.
B. Sure. The government has certainly carried out many renovations in farming techniques as well as introduceđ appropriate policies to encourage fanners to produce.
Task 3: Report to the class on the measures the Government and the people of Fantasia have taken to develop their country in education, health care and agriculture. (Tường thuật trước lớp về những biện pháp Chính phủ và nhân dân Fantasia đã áp dụng để phát triển đất nước của họ trong giáo dục, chăm sóc sức khoẻ và nông nhiệp.)
The Government and the people of Fantasia have taken the important measures to develop their country.
First, in education, the government have renovated the curriculum, textbooks and teaching and learning methods. At the same trime, they’ve replaced old and obsolete teaching aids, equipment and facilities. The most important thing seen in education is raising teachers’ teaching skills and the pay raise.
In health care, many hospitals have been built or modernized. Doctors and nurses are highly qualified. A remarkable reform is the inưoducing of health insurance policy to people, which has helped the poor to enjoy die progress of medicine.
In agriculture, the Government has carried out appropriate policies to encourage farmers to produce more effectively. They’ve obviously introduced new and modern farming techniques and equipment as well as advanced fanning facilities and fertilizers. They’ve also built dams and irrigation and drainage systems to help increase the outputs.

Listening- Unit 7 trang 79 Tiếng Anh 12

LISTENING
❖Before You Listen
Work in pairs. Discuss the question: “Do you think drug-taking should be banned? Why/ Why not ? (Làm việc từng đôi. Thảo luận câu hỏi: “Em nghĩ việc sử dụng ma túy phải được cấm không? Tại sao cấm? Tại sao không?)
A. What do you think about drug-taking?
B. Drug-taking? A serious issue worth being banned.
A. Why do you say so?
B. I think you’re joking. Drue-taking is, at present, a very dangerous matter interesting everyone in the world.
A. Is it that serious? People in some parts in the world such as Columbia. Afghanistan, Myanmar becomc rich or very rich by trading drug.
B. But don’t you know most people on this planet have been fighting against drug-taking or outlawing trading drug? Personally, people should get rid of drug- taking and impose very heavy sentence on anyone that uses or trades drug.
A. Why?
B. Because drug-taking brings about very bad effects on not only ihe pcrsom himself / herself but also the whole society and family. Anyone that uses or gets addicted to drug becomes lazy and loses all of his / her awareness of responsibility. A. And they neglect to work. To make it much worse, drug-takur’s health gets worse and worse until the day his / her life comes to an end.
B. And it also influences on the country’s economy and security.
A. So, in sum, we should definitely make drue-taking illegal and impose a prison sentence or, if possible, put to death those who trade or use drug.
B. I think it’s the best solution.
❖ While You Listen
You will hear Dr. Brown, a world population expert, talk about the world population. Liten to the interview and do the tasks that follow. (Em sẽ nghe tiến sĩ Brown, chuyên viên dân số thế giới nói về dân sỗ thế giới. Nghe cuộc đối thoại và làm bài tập kèm theo.)
Task 1: Listen to the passage about the inhabitants of Tango Island and decide whether the statements are true (T) or false (F). [Nghe đoạn văn về cư dân ở đảo Tango và quyết định những câu nói đúng (T) hay sai (F).)
1. Tango Island is in the South Atlantic.
2. They found a drug.
3. The drug made it difficult for the people to think in a reasonable way.
4. The whole population stopped working because of the drug.
5. The Prime Minister warned the people many times on the radio about the drug.
6. The islanders took the Prime Minister’s advice.
7. The Government introduced laws to make the drus illegal.
8. The Law couldn’t have any effect.
9. The Government exported the drug to another country
1. F 2. F 3. T 4. T 5. F
6. F 7. T 8.T 9. F
❖ Tapescript
The inhabitants of Tango, a small island in the Atlantic Ocean, discovered a plant which contained a powerful drug. They grew the plant all over thr island and they look the drug every day. This made it more difficult for them to think rationally – it stopped them worrying about the future and enabled them to forget all their problems. At the same time, it made it much easier for them lo relax and enjoy themselves. And beeause of the drug, the whole populaton of the island slopped working and spent all their time singing and dancing and looking at the sea.
Unfortunately this had very bad eflects on the country’s economy, The workers and farmers became lazy, the children did no want to go to school and the whole population began to run short of food. This, however, did not discourse people from taking the drug. The Prime Minister made speeches on the TV warning them about the drug, but nobody look any notice, and before long the economy of the country was in ruins. This forced the Government to take measures. They introduced a law to make the drug illegal. But that only made the situation worse. The law couldn’t prevent the people from taking drug. On the contrary, the fact that the drug was illegal encouraged people to lake it more. They put the drug-takers into prison. But this did not have any effect, there were not enough prisons for them. Eventuslly, the Government found a solution: they exporled the drug to other countries. This saved the islanders from having to work more than one day a week, and allowed them to spend the rest of their time sitting in the sun without any care in the world.
Task 2: Listen again and answer lhe questions. (Nghe lại và trả lời câu câu hỏi.)
1. What did the people of Tango discover?
2. What did they do with the plant?
3. What negative effects did the drug bring about?
4. How many measures did the Government take and what were they?
5. What did the Government of Tanso decide to do eventually?
Answer
1. They discovered a plant which contained a powerful drug.
2. They grew it all over the island.
3. The negative effects the drug brought about wore :
– the workers and farmers became lazy.
– children did not want to go to school,
– and the whole population began to run short of food.
4. They took three measures: a. introducins a law to make it illegal,
b. putting the drua-takers inio prisons,
c. exporting drug to other countries.
5. Eventually the government decided to export the drug to other countries.
❖ After You Listen
Work in groups. Discuss the question: “Do you think that the decision of the Government of Tango to export the drug to other countries was a better solution Why/ Why not?” (Làm việc từng nhóm. Thảo luận câu hỏi: “Em có nghĩ rằng quyết định của Chính phù Tango xuất khẩu ma túy sang những nước khác là giải pháp tốt hơn không” Tại sao tốt / Tại sao không ?”)
A. Do you think the decision of the Government of Tango to export drug to other countries was a better solution?
B. I don’t think it’s a better solution.
C. I do have the same idea.
D. Why do you have that opinion? Trading drug is commonly considered the fastest way to make a bit: fortune. And if the people in a country became rich, their country will get powerful.
A. But it also brings about very bad effects, on the contrary. The Government cannot prevent their people from taking drug.
B. And as a result of it, most of their people get addicted to it.
C. And what makes it much worse is exporting drug also brines the same very bad effects to other countries’ population as to Tango islanders : disastrous effects of the drug addict: people’s health and the economy of the country are in ruins.
D. By reason of this, it’s very inhuman to export drug to any other country.
A. All governments should make drug exporting illegal.

Writing – Unit 7 trang 80 Tiếng Anh 12

WRITING
Task 1 : Answer the following questions. (Trả lời những câu hỏi sau.)
1. What was the economic situation in Tango before 1980?
2. What can you say about the economic situation in Tango from 1980 to 2000?
3. What do you think the Government and the people of Tango have done to achieve these results?
Answer:
1. It was completely under-developed and stagnant. All aspects of the economy was in ruins.
2. It is said that the economic situation in Tango has increasing steadily in every aspect, specially in export, from zero percent in 1980 mounting to 5.3 percent in 2000.
3. It was certain that the Government and Tango’s people carried out economic reforms radically.
Task 2: Based on the information given in the table, write a report of 150 words on the economic development of Tango. Your report should include details such as.
(i). the economic situation of Tango before 1980
(ii). the measures taken by the Government and the people of Tango to overcome the problems
(iii). the achievements (as presented in the table) they have made as a result of the reform
(Dựa vào thông tin được cho ở bả,. viết một bài tường thuật 150 từ về sự phát triển kinh tế của Tango, bản tườngthuật của em phải bao gồm những chi tiết như sau:
(i) tình hình kinh tế Tango trước 1980.
(ii). những hiện pháp được chính phủ và nhân dân Tango thực hiện để vượt qua những; khó khăn,
(iii). những thành tựu (như được trình bày ở bản) họ đã đạt được như là kết quả của đổi mới.)
Before 1980, it is said the economy of Tango had been in ruins in most areas. Especially people can see no activities of export in the country.In face of this underdeveloped situation, the Tango Government initiated an overall economic reform policies in the country. In agriculture, ihey iniroduced new and advanced farming techniques, facilities and equipment as well as new seeds, fertilizers and pesticides.
In fishery, they improved the new advanced methods of fishing and aquaculture {nuôi trồng thủy sản). At the same time, they promoted the export of seafoods.
In forestry, the government encouraged people to plant more forests and woods and conserve them as well.
In industry, they shifted economic priority from heavy indusưy lo economy of production and processing. And to speed this up and promote the export potentials, they opened trade relations with many other countries
By using these measures, the Government and the people of Tango gained great achievements in many areas of their economy. And their economy has steadily incresased since then,

Language focus – Unit 7 trang 81 Tiếng Anh 12

LANGUAGE FOCUS
– Pronunciaton : Strong and weak forms of auxiliaries
– Grammar: Adverbial clauses of concession: although/even though/though (revision)
❖ Grammar
Exercise 1: Com bine the sentences with although, even though. (Kết hợp câu với although/ even though.)
1. It rained a lot. We enjoyed our vacation.
2. We had planned everything carefully. A lot of things went wrong.
3. The doctor has advised him to quit. Bob smokes 20 cigarettes a day.
4. It was cold and rainy. We managed to go to class in time.
5. Luong has studied English only for six months. He can speak English very well.
6. I didn’t go to bed early. I was really sleepy.
1. Although it rained a lot, we enjoyed our vacation.
2. Although we had planned everything carefully, a lot of things went wrong.
3. Although the doctor has advised him to quit. Bob smokes 20 cigarettes a day.
4. Although it was cold and rainy, we managed to go to class on time.
5. Even though Luong has studied English only for six months, he can speak English very well.
6. Although I was really sleepy, I didn’t go to bed early.
Exercise 2: Complete the sentences, using although + a clause from the box. (Hoàn chỉnh câu, dùng although với mệnh đê trong khung.)
[​IMG]
1. …………………………, I couldn’t sleep.
2. …………………………..,I recognized her from the distance.
3. She wasn’t wearing a coat…………………………………
4. We thought we’d better invite them to the party………………..
5……………………………, I managed to make myself understood.
6……………………………, the room wasn’t very warm.
7. I didn’t recognize her……………………………………
8. We’re not very good friends……………………………
1. Although I was very tired,………….
2. Although I had never seen her before,………….
3. … although it was rather cold.
4. … although we don’t like them very much.
5. Although I didn’t speak the laguage….
6. Although the heat was on….
7. … although I had met her twice before.
8. … although we have known each other for a long time.
Exercise 3: Use your own ideas to complete the following sentences. (.Dùng ý riêng của em hoàn chỉnh những câu sau.)
1. Although we had packed our bags the night before,…………………
2. They didn’t eat anything although……………………………
3.Although Luong hadn’t studied English before………………………
4. ……………………., he failed the exam
5. Although summer has come …………………………….
1. we couldn’t leave on time due to the thick fog.
2. they were hungry.
3. he spoke it pretty well.
4. Although he had studied vary hard,
5. it’s still a bit cold.