Giải bài tập Anh 9 Unit 2

Giải bài tập – Unit 2 Anh 9 – Unit 2: Clothing – Quần áo

GETTING STARTED. Unit 2: Clothing – Quần áo – Cuộc thăm của bạn tâm thư. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 13 SGK Tiếng anh lớp 9 cơ bản.

GETTING STARTED (Bắt đầu).

Task 1 : (Hướng dẫn giải bài tập trang 13 SGK)

Đề bài :

Look at the dress these people are wearing. Decide where each person comes from. (Nhìn y phục những người này đang mặc. Quyết định mỗi người từ đâu đến.)

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời :

1. She comes from Japan.

2. She comes from Vietnam.

3. He comes from Scotland.

4. She comes from India.

5. He comes from the western part of the United States.

6. She may come from one of the Islamic countries


LISTEN AND READ. Unit 2: Clothing – Quần áo – Cuộc thăm của bạn tâm thư. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 13 SGK Tiếng anh lớp 9 cơ bản.

TAPESCRIPT

Đề bài :

Read this passage and answer questions ( Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi)

For centuries, poets, writers and musicians have mentioned the ao dai in poems, novels and songs. The ao dai is the traditional dress of Vietnamese women. It consists of a long silk tunic that is slit on the sides and worn over loose pants. Traditionally, it was frequently worn bv both men and women. The desian and material used for men were different from those used for women. Nowadays, women usually wear it, especially on special occasions. However, many Vietnamese women today often prefer to wear modern clothing at work, because it is more convenient.

Now fashion designers want to change the traditional CIO dai. Some have printed lines of poetry on the ao dai, so they look modern and very fashionable. Other designers have taken inspiration from Vietnam’s ethnic minorities. They have visited villages and studied traditional designs and symbols such as suns, stars, crosses, and stripes. They have added these patterns to the ao dai, so Vietnamese women can continue to wear the unique dress, which is now both traditional and fashionable.

Dịch:

Qua.bao thế kỉ, các nhà thơ, nhà văn và nhạc sĩ đã đề cập đến áo dài trong các bài thơ, sách tiểu thuyết và bài hát. Áo dài là y phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Nó gồm có một tà áo lụa dài xẻ hai bên và được mặc với quần dài rộng. Theo truyền thống, áo dài thường được mặc bởi đàn ông và phụ nữ. Kiểu và vải dùng cho đàn ông khác biệt với kiểu và vải dùng cho phụ nữ. Ngày nay, phụ nữ thường thường mặc nó, nhất là vào những dịp đặc biệt. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ Việt Nam ngày nay thường thích mặc y phục hiện đại hơn lúc làm việc, vì nó tiện lợi hơn.

Ngày nay, các nhà thiết kế thời trang muốn thay đổi áo dài truyền thống. Một Số nhà thiết kế in các câu thơ trên áo dài, do đó chúng trông có vẻ hiện đại và rất hợp thời trang. Các nhà thiet kê knác lấy nguổn cảm hứng từ các bộ tộc thiểu số Việt Nam. Họ thăm các làng và nghiên cứu các kiểu và biểu lượng truyền thống như : mặt trời, ngôi sao chữ thập, và sọc. Họ thêm những màu nàyvào áo dài, do đó phụ nữ Việt Nam có thể tiếp tục mặc áo dài độc đáo, ngày nay nó vừa có tính truyền thống vừa hợp thời trang.

Task 1 : (Hướng dẫn giải bài tập trang 13 SGK)

Đề bài :

a) Complete the sentences. Use the information from the passage.

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời :

 1. 1.        For a long time the ao dai has been the subject of__________
 2. 2.         The ao dai is described as a____________ .

 The majority of Vietnamese women prefer______________ .

 1. Some designers have modernized the ao dai by printing
 2. Another alternative is to add___________

b)  Answer the questions.

 1. Who used to wear the ao dai by tradition?
  1. Why do the majority of Vietnamese women prefer to wear modem clothing at work these days?
 2. What have fashion designers done to modernize the ao deal

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời :

a).(Hoàn chỉnh càu. Sừ dụng thông tin từ đoạn văn.)

 1. For a long time, the áo dài has been the subject of poems, novels and songs.
 2. The áo dài is described as a traditional dress of Vietnamese women.
 3. The majority of Vietnamese women prefer to wear modern clothing at work, because it is more convenient.
 4. Some designers have modernized the ậo dải by printing lines oị poetry oil them.
 5. Another alternative is to add traditional designs and symbols of ethnic minorities to the ao dcii.

b). By tradition, Vietnamese men and women used to wear the at dm.

 1. The majority of Vietnamese women prefer to wear modem clothing at work these days because it is more convenient.
 2. Fashion designers have changed the designs and patterns of the traditional áo dùi by printed lines of poetry or adding the designs and symbols of ethnic minorities to them.

SPEAK. Unit 2: Clothing – Quần áo – Cuộc thăm của bạn tâm thư. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 14 SGK Tiếng anh lớp 9 cơ bản.

Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 14 SGK)

Đề bài :

Match the phrases to the pictures.

1. a colorful T-shirt                  4. a short-sleeved blouse

7. baggy pants                       2.a plaid skirt

5. a sleeveless sweater             8. faded jeans

3.a plain suit                           6. a striped shirt

9. blue shorts

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời :

Match the phrases to the pictures.(Ghép các cụm từ đủng với hình.)

a.   a colorful T-shirt                        b. a sleeveless sweater

c. a striped shirt                             d. a plain suit

e. faded jeans                                f- a short – sleeved blouse

g.baggy pants                                h. a plaid skirt

i. blue shorts

Task 2 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 14 SGK)

Đề bài :

Work in small groups. Write more questions for the last section of this survey about students’ wear. Then interview members of another group. The words in section a) may help you.

Casual clothes: What do you usually wear on the weekend?

                        Why do you wear these clothes?

Favorite clothes: What is your favorite type of clothing? Why?

 School uniform: Is it comfortable?

                          What color is it?

Clothes for special occasions:

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời :

Work in small groups. Write two more Questions for the lust section of this survey about students’ wear. Then interview members of another group. The words in exercise a) may help you. (Thực hành từng nhóm nhỏ. Viết hai câu hỏi nữa cho phần cuối của bài khảo sát này về sự ăn mặc của học sinh. Sau đó phỏng vấn các thành viên của một nhóm khác. Những từ ở bài tập a) có thề giúp em.)

Casual clothes : What do you usually wear on the weekend?

Why do you wear these clothes?

Favorite clothes : What is your favorite tvpe of clothing?

School uniform : is it comfortable?

What color is it?

Clothes for speacial occasions I

–    Do you wear your favorite clothes?

 Do you u car the traditional dress?

–      Do you usually wear on the weekend?

I usually wear casual clothes, for example a T-shirt and shorts or

pants.

–        Why do you wear these clothes?

It’s convenient for me at work.

–       What’s your favorite type of clothing?

I like the simple European clothes : white shirts and dark trousers. I do not like colorful or gaudy (loè loẹt) clothes because they are not suitable for the Vietnamese people, especially for girls and young women.

–       What do you think of your school uniform?

It’s simple and beautiful: white shirts and dark trousers for boys and white ao dai and black pants for girls. I think Vietnamese school


READ. Unit 2: Clothing – Quần áo – Cuộc thăm của bạn tâm thư. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 17 SGK Tiếng anh lớp 9 cơ bản.

TAPESCRIPT

The word jeans comes from a kind of material that was made in Europe. The material, called jean, was named after sailors from Genoa in Italy, because they wore clothes made from it. In the 18th century jean cloth was made completely from cotton and workers at that time loved wearing it because the material was very strong and it did not wear out easily. In the 1960s, many university and college students wore jeans. Designers made different styles of jeans to match the 1960s’ fashions: embroidered jeans, painted jeans and so on. In the 1970s more and more people started wearing jeans because they became cheaper. In the 1980s jeans finally became high fashion clothing, when famous designers started making their own styles of jeans, with their own labels on them. Sales of jeans went up and up. But in the 1990s the worldwide economic situation got worse, and the sale of jeans stopped growing. However, jeans have never been out of fashion, and today- young generation is still fond of wearine them.

Dịch

Từ jeans phát xuất từ một loại vải được làm từ Âu châu. Vải – gọí là jean, được đặt theo tên của các thủy thủ từ Genoa. Ý, vì họ mặc- quần áo bằng vải đó. Vào thế kí 18, vài jean được làm toán bảng chi vài và các công nhãn vào lúc đỏ thích mặc nó vì vải rất chắc và (nó.) không rách dễ dàng. Vào thập niên 1960, rất nhiều sinh viên cao đẳng và đại học mặc jeans. Gác nhà thiết kế tạo nhiều mẫu jeans khác nhau để phù hựp với thời trang thập niên 1960: jean thêu. jesin vẽ, vân vãn.. .Vào thập niên 1970. càng ngày càng có nhiều người bắt đầu mặc jeans vì chúng rẻ hơn. Cuối cùng vào thập niên 1980, jeans trờ thành phục thời trang cao cấp. khi các nha thiết kế nối Liếng bắt đầu tạo những kiểu jeans riêiig với nhãn riêng của họ trốn chúng. Việc bán quán áo jeans càng ngày càng lẳng cao. Nhưng vào thập niên 1990. tình hình kinh tế toàn thế giới trở nên tồi tệ hơn, và việc bán quần áo jeans ngừng phát triển. Tuy nhiên, quần áo jeans không bao giờ lỗi thời, và ngày nay thế hộ trẻ vẫn còn thích mặc chúng.

Task 1 : (Hướng dẫn giải bài tập trang 17 SGK)

Đề bài :

a)  Fill in the missing dates and words.

  1………. : Workers liked to wear ……………..  because the material made from

cotton was very strong and could hardly wear out.

  2………. : A lot of university and college………… wore jeans.

  3………. : Jeans became……….. so many, many people began wearing jeans.

  4………. : Jeans became high………… clothing.

  5………. : The………. of jeans stopped going up.

b)   Answer. Then write the answers in your exercise book.

 1. Where does the word jeans come from?
 2. What were the 1960s’ fashions?
 3. Why did more and more people begin wearing jeans in the 1970s?
 4. When did jeans at last become high fashion clothing?
 5. Why did the sale of jeans stop growing?

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời :

a).Fill in the missing dates and words. (Điền những nhật k và từ thiếu.)

 1. In the I8lh century, workers liked to wear jeans because the materia] made from cotton was very strong and hardly worn out.
 2. Inthe 1960s. a lot of college and university students wore leans.
 3. In the 1970s. jeans became cheaper, so many, many people began wearing jeans.
 4. In the 1980s, jeans became high fashion clothing.
 5. In the 1990s, the sales of jeans ended going up.

b).Answer. Then write the answers ill your exercise book

1. The name “jeans” comes from a kind of material made in Europe. ‘

2. The 1960s’ fashions were embroidered jeans and pant jeans, and so on.

3.In the 1970s, more and more people began wearing jeans because they became cheaper.

4.Joans at last became high fashion clothing in the 1980s.

5.The sale of jeans stopped growing because the worldwide economic situation got worse.


Write. Unit 2: Clothing – Quần áo – Cuộc thăm của bạn tâm thư. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 18 SGK Tiếng anh lớp 9 cơ bản.

Task 1 : (Hướng dẫn giải bài tập trang 18 SGK)

Đề bài :

This is how to present one side of an argument. It is used to persuade readers to believe or do something. An argument should have:

Secondary school students should wear uniforms

Outline A

Wearing uniforms:

 • encourages students to be proud of theừ school because the uniforms bear their school’s name.
 • helps students feel equal in many ways, whether they are rich or poor.
 • is practical. No need to think of what to wear every day.

I think it is necessary for secondary school students to wear uniforms when they are at school.

Firstly, wearing uniforms encourages students to be proud of being students of theừ school because they are wearing the uniforms with labels bearing their school’s name.

Secondly, wearing uniforms helps students feel equal in many ways, whether •-hey are rich or poor.

Finally, wearing uniforms is practical. You don’t have to think of what to wear every day.

Therefore, students in secondary schools should wear uniforms.

a)   Now write a paragraph of 100-150 words. But this time vou support the

argument that secondary school students should wear casual clothes. Outline B mav help you.

Secondary school students should wear casual clothes

Outline B

Wearing casual clothes:

 • makes students feel comfortable.
 • gives students freedom of choice (sizes, colors, and fashions, etc.).
 • makes students feel self-confident when they are in their favorite clothes.
 • makes school more colorful and lively.

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời :

 Dàn bài A:

Mậc đồng phục:

–       khích lệ học sinh tự hào về trường của chúng vì đồng phục mang

tên trường.

–       giúp học sinh cám thây bình đẳng về nhiều phương diện, đù chủng giàu hay nghèo.

–       có tính thực tiền. Không cần suy nghĩ về những gì phải mậc mỗi ngày.

Tỏi nghĩ đối với học sinh Irung học, mặc đồng phục khi chúng ớ trường là cần thiết.

Trước hết, dổng phục khích lệ học sinh tự hào là học sinh cùa trường chúng đang học vì chúng mặc đồng phục với nhãn hiện mung tên trường cua mình.

Thứ hai, mặc đồng phục  giúp học sinh cảm thấy bình đẳng về nhiều phương điện, dù chúng giàu hay nghòo.

Sau hết, mặc đổng phục có tính thực tế. Bạn không phải nghĩ về những gì phái mftc mỗi ngày.

Do đó, học sinh ờ các trường Trung học nên mặc đổng phục.

 1. Now write a paragraph of 100 150 words. Hut this time you support the argument that high school fitlifltmls should wear casual clothes. Outline IỈ may help you. (Bây giờ viết một đoạn văn gồm 100 đến 150 từ. Nhưng lổn này em xác minh li luận lù học sinh trung học nên mặc thựờng phục. Dàn bài B có thể giúp em.)

Học sinh Irung học phổ thônfí nên mặc thường phục

Dàn bài B

Măc thường phục:

*     làm cho học sinh cảm thấy thoải mái. Chúng không thấy bị bó buộc mặc đồng phục chúng không thích.

*     cho học sinh tự do chọn lựa. Học sinh cỏ quvền chọn cờ, màu, và thời trang quần áo chúng Ưa thích.

*      làm cho học sinh cảm thấy tự tin khi chúng mậc quần áo ưa thích cùa chúng.

*      làm cho trường đầy màu sắc và sống động hơn.

I think it is desirable for secondary school students to wear casual clothes when they are at school.

Firstly, casual clothes make all students feel comfortable. Thev don’t feel constrainted to wear uniforms that they do not like. Secondly, for one thing, casual clothes can also give students freedom of choice. They can choose what sizes, colors, and fashions of clothing they love. And for the other, parents do not worry about their clothes because their children can wear anv clothing to school as long as it is clean and tidy. It can be said it is the positive aspect for the poor people in the present difficult economic condition. Finally, casual clothes can make students feel self-confident when they are in their favorite clothes. And what’s more it makes the school more colorful and lively.

In conclusion, in my opinion, all the secondary school students should wear casual clothes.

Viết một bình luận