Giải bài tập Anh 9 Unit 4

Giải bài tập – Anh 9 Unit 4  – Learning a foreign language – Học một ngoại ngữ.

GETTING STARTED. Unit 4 – Learning a foreign language – Học một ngoại ngữ. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 32 SGK Tiếng anh lớp 9 cơ bản.

Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 32 SGK)

Đề bài: 

How do you learn English?

Check (S) things you do from the list. Add more things you do or you want to do. Then work with a partner and compare your list.

1.Do the homework.

2.Do more grammar exercises in grammar books.

3.Read short stories or newspapers in English.

4.Write English as much as possible.

5.Learn by heart all the new words and texts.

6.Speak English with friends.

7.Use a dictionary for reading.

8.Practice listening to English tapes or English programs on the radio.

9.Watch English TV programs.

10.Learn to sing English songs

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời :

1. Làm nhiều bài tập ở nhà.

2. Làm nhiều bài tập văn phạm hơn ở cá sách văn phạm

3. ĐỌc truyện ngắn hoặc báo bằng tiếng Anh.

4. Viết tiếng Anh càng nhiều càng tốt.

5. Học thuộc lòng tất cả từ và bài đọc mới.

6. Nói tiếng Anh với bạn.

7. SỬ dụng từ điển cho việc đọc sách.

8. Luyện tập nghe các băng nhựa tiếng Anh hay các chương trình tiếng Anh trên đài phát thanh.

9. Xem chương trình truyền hình bằng tiếng Anh.

10. Học hát những bài hát tiếng Anh.

Task 2 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 32 SGK)

Đề bài:

Nga is talking to Kate about her studying English. Listen to their conversation. Check (/) the boxes and correct the false sentences.

a)   Nga’s studying English for her work.

b)   She learned English at school and university.

c)    She works for a national bank in Ha Noi.

d)   She needs to improve her writing.

e)   Her listening is excellent.

f)    She hopes she can talk to people from all over die world, and understand her favorite English songs.

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời :

1.Nga’s studying English for her work.                               (T)

2.She learned English at school and university.                   (T)

3.She works for a national bank in Ha Noi.                          (F)

->She works for an international bank in Ha Noi.

4.She needs to improve her writing.                                   (T)

5.Her listening is excellent.                                                 (F)

->Her listening is terrible.

6.She hopes she can talk to people from all over                   (T)

the world, and understand her favorite English songs.


LISTEN AND READ. Unit 4 – Learning a foreign language – Học một ngoại ngữ. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 33 SGK Tiếng anh lớp 9 cơ bản.

TYPESCRIPTS

Paola: Hey, Lan! Have you finished your exam?

Lan: Yes …, I have.

Paola: Were the questions difficult?

Lan: Well, they were quite hard.

Paola: Did you pass?

Lan: I’m not sure. The examiner didn’t tell me.

Paola: What questions did she ask you?

Lan: First she asked me what my name was, and where I came from. Paola: They were easy for you, weren’t they?

Lan: … Then she asked me why I was learning English, and if I spoke any other languages.

Paola: Go on.

Lan: … Then she asked me how I learned English in my country…. And she asked how I would use English in the future.

Paola: What else did she ask you?

Lan: Oh, Paola! Let me try to remember! … Ah, she asked me what aspect of learning English I found most difficult.

Paola: Is that all, Lan?

Lan: Oh. There were a lot of other questions. She also asked me to read a passage.

Paola: What did she say in the end?

Lan: I’m trying to remember…

Oh, yes! Exactly she said “If you want to attend the course, you must pass the written examination.

Good luck!”

Paola: It’s terrible. Lan. I don’t

think I will be able to pass the exams.

Lan: Don’t worry, Paola. Everything will be all right.

Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 33 SGK)

Đề bài: 

a)  Practice the dialogue with a partner.

b)  Answer. What exactly did the examiner ask Lan? Look at the list of questions and check (S) the boxes.

ROYAL ENGLISH COLLEGE

Examination in English as a foreign language Stage One: Oral Examination

(This list must not be shown to the candidates.)

 1. What is your name?                                                                       □
 2. Where do you come from?                                                              □
 3. Where do you    live?                                                                           □
 4. Do you live with your parents?
 5. When did you begin studying English?                                              □
 6. Why are you learning English?                                                         □
 7. Do you speak any other languages?                                                       □
 8. How did you leam English in your country?                                           □
 9. How will you use English in the future?
 10.  What aspect of learning English do you find most difficult?                       □
 11. What are you going to learn?                                                                   □
 12. What are your hobbies?                                                                         □
 13. Look at this picture. Describe it                                                              □

Task 2. LISTEN AND READ.(Nghe và  Đọc.)
(Hướng dẫn giải bài tập trang 33 SGK)

Paola : Chào Lan! Bạn thi xong chưa?

Lan : Xong rổi.

Paola : Các câu hói khó không?

Lan : À , chúng rất khó.

Paola : Bạn đậu chứ?

Lan : Mình không biết (chắc). Giám khảo không nói.

Paola : Bà ấy hói bạn những câu hỏi gì vậy?

Lan : Trước tiên bà ấy hỏi minh tên mình là gi và mình quê ớ đâu.

Paola : Chúng dễ đối với bạn, phải không?

Lan : Sau đó bà ấy hỏi mình tại sao minh học tiếng Anh, . . .và minh nói ngôn ngữ nào khác nữa không.

Paola : Gì nữa.

Lan : Bà ấy hỏi ở nước của mình mình học tiếng Anh như thê nào. Và bà ấy hỏi mình sử dụng tiếng Anh ra sao.

Paola : Bà ấy còn hỏi bạn gì khác nửa không?

Lan : oh, Paola! Đế mình nhớ! À, Bà ấy hỏi mình về việc nhận thức thế nào về việc học Tiếng anh rất khó.

Paola : Có bấy nhiêu hả Lan?

Lan : Oh, có nhiểu câu hỏi khác. Bà ấy cũng yêu cầu mình đi

Paola : Sau hết bà ấy nói gì?

Lan : Mình đang cô nhớ . . ., Oh. chính xác bà ấy nói, “Nếu em muốn tham gia khóa học, em phải đỗ kì thi viết. Chúc em may mắn!”

Paola : Khủng khiếp thật, Lan ạ. Mình không nghĩ mình sẽ có thể thi đậu.

Lan : Đừng lo, Paola ạ. Mọi việc sẽ ổn thôi.

Đề bài: 

Practice the dialogue with a partner. (Thực hành đối thoại với một bạn cùng lớp)


SPEAK. Unit 4 – Learning a foreign language – Học một ngoại ngữ. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 34 SGK Tiếng anh lớp 9 cơ bản.

Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 34 SGK)

Đề bài: 

Work in groups. You are Thu, Tam and Kim.and you are awarded  a scholarship of US$2,000 to attend an English language summer course abroad. Try to persuade vour partner to attend the school you would like to go to. The expressions in the box may help you.

I think ….                                           Why don’t we…..?

What do you think….?                          If we go to ….. we can

I agree / diagree because….                 We should…….

I don’t understand.                                Let’s……

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời :

1.Thu : 1 think we should go to the Seattle School of English in the USA. You can stay with Vietnamese friends.

Turn : I disagree because we can’i practise speaking English with native speakers.

Kim : Why don’t we go to the Brighton Language Centre in the

United Kingdom? If we go there, we can live in a dormitory on the campus.

Tim : But the course is too expensive. Ii costs US$2,OOO

Tam What, do you think about the Brisbane Institute of English in Australia?

Kim : 1 think if we go there, we can stay with an Ausiralian family, so we can practise speaking with native speakers and above all the tuition is low, too.

Thu : That’s my idea. Loo. Great!

2.You : Congratulations! Thu. How wonderful you are!

Thu : Thanks.

You : I think you should take Lhc scholarship to the Brighton Language Centre . It’s the best wav to learn English there.

Thu : I don’t understand.

You : If we go to study English in England, we can study the traditional standard English and we can learn the English culture , too.

Thu : I agree. What do you think about the language centre in Brighton?

You : The centre in that school has its excellent reputation.

Thu : I think so, too. Where do you think I should live?

You : I think you should live on the campus, because we can have many good chances to practise speaking English. Moreover, it’s much cheaper than you live in an apartment. Thu : Good idea!

You : And how long will the course last?

Thu : Six weeks.

You : I think it’s long enough for you to improve your English.

Thu : But the tuition is very expensive! I think 1 should go to Brisbane Institute of English in Australia. The tuition there is much lower.

You : You may be right.


READ. Unit 4 – Learning a foreign language – Học một ngoại ngữ. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 36 SGK Tiếng anh lớp 9 cơ bản.

TYPESCRIPTS

Ghi chú

Lớp tiếng Anh: – đầu buổi chiều

–   trình độ trung cấp

–   bắt đầu cuối tháng 10/ đầu tháng 11

HỘI ĐỒNG NGOẠI NGỮ G/F. 12 đường Nam Trang Học tiếng Anh, Pháp hoặc Trung quốc, buổi sáng và tối.

HỌC PHÍ

Nếu bạn muốn trau dổi tiếng Anh, chủng tôi có thể giúp bạn.

Giáo viên chúng tôi có những lớp chiều, tỏi hay cuôi tuẩn cho những ai mời học tiếng Anh

Hãy đến gập chúng tói tại Viện Tiếng Anh Mới hôm nay.

Chúng tỏi ở tại 108 đường Tràng Thi.

VIỆN NGÔN NGỮ

Hãy học nói một ngoại ngữ với người khác. Chúng tôi có giáo viên có tay nghề vững vàng. Các buổi sáng, chiều và tối.

Các khóa học bắt đầu tuần đầu tháng 11 Gọi số 8278787 để biết thêm chi tiết.

Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 36 SGK)

Đề bài: 

a. Note down information about the English classes from the advertisements. ( Ghi thông tin về các lớp tiếng Anh từ các bài quảng cáo).

b. Read the notes Mr. Lam made. Then look at the advertisements and choose a suitable language school for him . Give the reasons for your choice. (Đọc ghi chú Ông Lam đã viết. Sau đó xem các bài quảng cáo và chọn trường ngôn ngữ thích hợp cho ông ấy. Cho lí do chơ sự chọn của em).

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời :

I think Mr Lam should take an English course at the Academy of Language because it offers the suitable time, date and the level of English for him. Besides it has well-qualified teachers and offers a lot of opportunities to practice speaking English.


WRITE. Unit 4 – Learning a foreign language – Học một ngoại ngữ. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 37 SGK Tiếng anh lớp 9 cơ bản. 

Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 37 SGK)

Đề bài: 

A letter of inquiry is a for information or action . In all formal letters, you must include the address of the writer and the recipient. ( Thư hỏi là lời yêu cầu cho thông tin hay hành động. Trong tất cả thư trang trọng , em phải ghi địa chỉ của người viết và người nhận).

25 Đường Lê Duẩn, Quận 1.

TP. Hồ chí minh Việt Nam

Ngày 17 tháng Tư , 2003.

Thưa ông,

Tôi thấy bài quảng cáo cùa trường ông ở số phát hành hôm nay của tờ Tin Việt Nam.

Tôi thích học tiếng Việt và tôi muốn một số thông tin về trường của ông.

Tôi nói chút ít tiếng Việt, nhưng tôi muốn học để đọc và viết, ông vui lòng gửi các chi tiết về các khóa học và học phí. Tôi có thể bổ sung bài kiểm tra tiếng Việt nói, nếu cần thiết.

Tôi mong nhận được tin của ông.

Thành thật cám ơn. John Robinson

 1. Read this letter.( Đọc lá thư này.)
 2. Read the advertisements in exercise 5 again. Choose one of the schools you want to attend to improve your English. Write a letter of inquiry to the institution requesting far more information about the courses and fees. Follow the Outline below.

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời :

DÀN BÀI

Nhập đế : Nói làm thế nào em biết về học viện (quảng cáo trên báo/ xem truyền hình); bày tỏ sự quan tâm của em

Yêu cầu : Nói tiếng Anh của em giỏi thế nào; em muốn chính xác thông tin gì.

Thông tin thêm : Nói em sẵn sàng cung cấp thêm thông tin về việc học (học bạ)/  Ảnh của em. nếu cần thiết.

Kết luận : Kết thúc với lời kết lịch sự.

Dear Sir,

I saw your institution’s advertisement in today’s local newspaper.

I am interested in learning English and I would like some more information about your school.

I can speak a little English, bill I want to learn to speak more fluently and write well. Could you please send me the details of the courses and the fees?

I look forward to hearing from you.

Sincerely yours, Robert Johnson.


LANGUAGE FOCUS. Unit 4 – Learning a foreign language – Học một ngoại ngữ. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 38 SGK Tiếng anh lớp 9 cơ bản. 

Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 38 SGK)

Đề bài:

Complete the sentences. Use the modal verbs in brackets and the information in the box.

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời :

a.Lan : My grades are terrible.

Mrs Quyen : If you want to get good grades, YOU must study hard, (must)

b.Hòa : I’d like to be a doctor.

Aunt Thanh : You have to go to university if you want to studv medicine, (have to).

c.Ba  : Oh. no! I weigh 60 kilos!

Nga:  If you want to lose weight, you should do exercise.

d.Tuan : Where’s Ba? He’s very late.

Mrs ‘1 hoa :  If he doesn’t come soon, he might miss the train.

e.Mr Ha : I feel sick.

Mrs Nga : If you want to get well, you ought to stay in bed.

f.  Na : I’d like to go to the movies.

Mrs Kim : You must do your homework if you want to go out.

Task 2 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 38 SGK)

Đề bài:

Complete the table.

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời :

Task 3 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 38 SGK)

Đề bài:

Lan’s father held a party to celebrate his mother’s birthday. Unfortunately,Mrs Thu, her grandmother, has a hearing problem and she couldn ’t hear what people were saying. After the party, Lan reported everything to her grandmother.

Example: “I’m happy to see you.”                         (Aunt Xuan)

Aunt Xuan said she was happy to see you.

a)   “This birthday cake is delicious.”                     (Uncle Hung)

b)   “I love these roses.”                                            (Miss Nga)

c)   “I’m having a wonderful time here.”                 (Cousin Mai)

d)   “I will go to Hue tomorrow.”                                (Mr. Chi)

e)   “I may have a new job.”                                      (Mrs. Hoa)

f)  “I must leave now.”                                           (Mr. Quang)


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời :

Uncle Hung said (that) the birthday cake was delicious.

Miss Nga said (that) she loved the roses.

Cousin Mai said I that) she was having a wonderful time at this party.

Mr Chi said (that) he would go to Hue the following dav.

Mrs Hoa said (that) she might have a new job.

Mr Quang said (that) he had to leave at once.

Task 4 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 38 SGK)

Đề bài:

This morning Nga had an interview for a summer job. When she arrived home, she told her mother about the interview.

Example:

“Do you like pop music?”

=> She asked me if I liked pop music. or She asked me whether I liked pop music.

“Where do you live?”

=> She asked me where I lived.


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời :

She asked me how old I am.

She asked me if my school was / is near there.

She asked me what the name of my school was / is.

She asked me if I went to school by bicycle.

She asked me which grade I was in.

She asked me if I could / can use a computer.

She asked me why I wanted the job.

She asked me when my school vacation starts.

— the end —-

Viết một bình luận