Giải bài tập Anh 9 Unit 9

Giải bài tập Anh 9 – Unit 9 – NATURAL DISASTERS – Thiên tai


GETTING STARTED. UNIT 9 : NATURAL DISASTERS – Thiên tai . Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 74 SGK Tiếng anh lớp 9 cơ bản.

Task 1 :

(Hướng dẫn giải bài tập trang 74 SGK)

Đề bài:

Match the pictures to the correct words. Then compare your answers with a partner (Nối các bức tranh vào câu trả lời đúng. Sau đó trao đổi với bạn cùng cặp)

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời :

–    Picture 1 : snowstorm                      Picture 2 : earthquake

      Picture 3 : voJcano                         Picturo 4 : typhoon


LISTEN AND READ.

UNIT 9 : NATURAL DISASTERS – Thiên tai . Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 74 SGK Tiếng anh lớp 9 cơ bản.

Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 74 SGK)

Đề bài:

Thuy is talking to her grandmother.

Thuy: Grandma, it’s the weather forecast on TV.

Grandma: Can you turn up the volume, Thuy?

Thuy: Yes, Grandma.

Weatherman: Here is tomorrow’s weather forecast. Ha Noi and areas to the north will be sunny. Ha Noi will have temperatures between 23°c and 27°c. It will be raining along the coast of Thanh Hoa. The south-central coast can expect thunderstorms.

Hue will experience temperatures between 25°c and 30°c. There will also be thunderstorms over the central highlands.

a) Practice the dialogue with a partner. ( Thực hành bài đối thoại với một bạn cùng học)

b) Fill ill Pitch blank with one word or phrase from the dialogue .

2.It will be___________________ along the coast of Thanh Hoa.

3.The__________________ will experience thunderstorms.

4.Ho Chi Minh City will___________________ between 27°c and 35°c.

5.Although Thuy’s grandmother doesn’t trust_________. She likes_________

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời :

Dịch :

Thuy is talking to her grandmother. ( Thúy đang nói chuyện với bà của cô).

Thúy : Bà ạ, đó là dự báo thời tiết trên tivi.

Bà : Thúy, cháu vui lòng vặn âm thanh to lên.

Thúy : Vâng, thưa bà.

Người dự báo thời tiết: Đây là dự báo thời tiết ngày mai. Hà nội và khu vực phía bắc sẽ có nắng . Hà Nội sẽ có nhiệt độ khoảng 23 và 27 độ C . Trời sẽ mưa dọc theo bờ biển Thanh Hóa . Bờ biển ở nam trung bộ sẽ có bão với sấm sét khắp vùng cao nguyên miền Trung. Các khu vực vùng châu thổ sông Cửu Long có thể có nhiều mây vào ban ngày. Nhiệt độ ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ khoảng giữ 27 và 35 độ C.

Thúy : Bà ạ, hết rồi.

Bà : Cám ơn cháu. Cháu đang làm gì đấy?

Thúy : Cháu đang chuẩn bị cuộc dã ngoại với vài bạn của cháu, Chúng cháu không gặp nhau từ khi rời trường. Các cháu sẽ đến công viên ớ bờ sông bên kia

Bà : Các cháu đừng quên mang theo áo mưa nhé?

Thúy : Nhưng Bà ạ, dự báo thời tiết nổi trời sẽ nắng.

Bà : không bao giờ tín nhiệm dự báo thời tiết.

Thúy : Bà không bỏ qua tin dự báo thời tiết nào, phải không?

Bà : Nhưng bà thích xem chúng, cháu à.

Thúy: Cháu đang chuẩn bị cuộc dã ngoại với vài bạn của cháu. Chúng cháu không gặp nhau từ khi rời trường. Các cháu sẽ đến công viên ở bờ sông bên kia.

Bà: Các cháu đừng quên mang theo áo mưa nhé?

Thúy: Nhưng bà ạ, dự báo thời tiết nói trời nắng.

Bà: Bà không bao giờ tin dự báo thời tiết.

Thúy: Bà không bỏ qua tin sự báo thời tiết nào , không?

Bà: Nhưng bà thích xem chúng, cháu ạ

Thúy: Vâng thưa bà, cháu sẽ mang theo áo mưa dự phòng. Cháu hi vọng các bạn sẽ không cười nhạo cháu..

b)

1.Thuy’s grandmother wants her to turn up the volume on TV’ because she wants to listen to the weather forecast.

2. It will be rainy along the coast of Thanh Hoa

3.The south-central coast will experience thunderstorms.

4.Hồ Chí  Minh will experience temperatures between 27 c and 35 c.

5. Although Thuv’s grandmother doesn’t trust weather forecasts, she likes watching them.


SPEAK.

UNIT 9 : NATURAL DISASTERS – Thiên tai . Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 76 SGK Tiếng anh lớp 9 cơ bản.

Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 76 SGK)

Đề bài:

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời :

1.Check  what preparations you think should be made for a typhoon. (Kiểm tra xem những sự chuẩn bị nào mà bạn nghĩ là nên làm cho một cơn bão).

, . Buying some canned food

-……….. Painting the house.

–   Buying a dog.

-Buying candies.

–       . . . Buying matches.

–       …………. Hiring some video movies.

–       … Filling all buckets with water.

–     . . Buying a ladder.

-………. Washing your blankets.

–    Fixing the leak in the roof

–      Tying the roof to the ground with pegs and ropes.

–     . . Inviting some friends over for a dinner.

Checking all the windows and door latches.

b) Now work with a partner. Talk about what you think you want to buy find do for a typhoon : explain why. The ideas in the box may help you. ( Bây giờ làm việc với bạn cùng cặp. Nói chuyện về những gì bạn nghĩ là muốn mua để chuẩn bị cho một cơn bão. Giải thích lí do tại sao. Những ý kiến trong bảng sẽ giúp bạn)

A.I think we should buy some canned food before a typhoon .Yes, I think so. too. The markets will be closed and no food will be available.

B.I think we should buy a ladder.

A.Why?

B.Just in case we have to fix the roof, because there will l»e hard rain. And we should tie up the roof to the ground since there must be strong wind.

A.I agree with you. Why don’t we buy some matches and candles for there may be a power cut?

B.That’s my idea, too. And we should fill all buckets with water.

A.That’s right, because the water pipes may be damaged.

B.Finally, I think we should check all the window and door latches for the wind may be very strong.


READ.

UNIT 9 : NATURAL DISASTERS – Thiên tai . Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 78 SGK Tiếng anh lớp 9 cơ bản.

TYPESCRIPTS

Earthquakes: Ninety percent of earthquakes occur around the Pacific Rim, which is known as the ‘Ring of Fire’. In 1995, a huge earthquake struck the city of Kobe in Japan. A large number of people were killed when homes, office blocks and highways collapsed.

Tidal waves: Tidal waves are the result of an abrupt shift in the underwater movement of
die Earth. In the 1960s, a huge tidal wave hit Anchorage, Alaska. The tidal wave traveled from Alaska to California!

Typhoons: When a tropical storm reaches 120 kilometers per hour, it is called a hurricane in North and South America, a cyclone in Australia, and a typhoon in Asia. The word ‘typhoon’ comes from Chinese: tai means ‘big’ and feng means ‘wind’, so the word ‘typhoon’ means ‘big wind’.

Volcanoes: We can usually predict when a volcano will erupt. Mount Pinatubo, which
is a volcano in the Philippines, erupted in 1991. It was the world’s largest volcanic eruption in more than 50 years. Hundreds of people died, but thousands were saved because scientists had warned them about the eruption.

Tornadoes: Tornadoes are funnel-shaped storms which pass overland below a thunderstorm. They can suck up anything  that is in their path. In Italy in 1981, a tomado lifted a baby, who was asleep in its baby carriage, into the air and put it down safely 100 meters away!

Đọc

Động đất: 90% cuộc động đất xảy ra quanh vòng đai Thái Bình Dương được – biết như là “Vòng đai lửa”. Năm 1995. vụ động đất dữ dội làm sập thành phố Kobe ở Nhật. Rất nhiều người chết khi nhà cửa, cao ốc văn phòng và xa lộ sụp đổ.

Sóng thần : Sóng thần là hậu quá của sự chuyển dịch thinh lình của sự chuyển động dưới nước của trái đất. Vào thập niên 1960, một ngọn sóng thần khổng lồ đập vào Anchorage, Alaska. Cơn sóng thần di chuyển từ Alaska đến California!

Cuồng phong : Khi bão nhiệt đới đạt đến 120 cây số một giờ, nó được gọi là bão (cấp 8) ở Bắc và Nam Mĩ, cơn lốc xoáy ở úc và cuồng phong ở Châu Á. Từ “typhoon” phát xuất từ tiếng Trung quốc: “tai” nghĩa là “ to, lớn”, và feng” có nghĩa là “gió”, do đó từ “typhoon” có nghĩa “ gió lớn”.

Núi lửa : Chúng ta thường thường có thể tiên đoán khi nào núi lửa phun. Ngọn Pinalubo, ngọn núi lửa ở Phi-líp-pin phun năm 1991. Đó là vụ phun núi lửa lớn nhất thế giới trong vòng hơn 50 năm. Hàng trăm người chết, nhưng hàng ngàn người được cứu vì các nhà bác học đã cảnh giác họ về vụ phun.

Bão xoáy : Bão xoáy là những cơn bão có hình phễu đi qua đất liền dưới dạng cơn bão có sấm sét. Chúng hút bất kì vật gì trên đường đi. Năm 1981 ở Ý, một cơn bão xoáy bốc một em bé đang ngủ trong xe nổi lên không và bỏ xuống an toàn cách xa 100 cây số’.

Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 78 SGK)

Đề bài:

True or False? Chech (✓) the boxes. (Đúng hay Sai? Đánh dấu (✓) vào ô.)

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời :

True or False? Chech (✓) the boxes. (Đúng hay Sai? Đánh dấu (✓) vào ô.)
 T                F
 1. Most of the earthquakes in the world occur in the Ring of Fire.        ✓
 2. The earthquake in Kobe in 1995 caused severe damage.                 ✓
 3. A huge tidal wave traveled from Alaska to California and                ✓
hit Anchoragein 1960s.
      4. Typhoon, hurricane and tropical storm are different                       ✓
words for the samp natural disaster.
      5. The eruption of Mount Pinatubo is the world’s largest                     ✓
ever volcanic eruption.
      6. A tornado looks like a funnel.

 

Task 2 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 78 SGK)

Đề bài:

Complete the sentences.(Hoàn thành các câu.)

 1. The majority of earthquakes … .
 2. During the earthquake in Kobe, many … .
 3. A tidal wave can only occur when … .
 4. In Australia, a tropical storm is known as … .
 5. The Chinese language gave us … .
 6. A tomado is a type of storm that……….

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời :

 • The majority of earthquakes occur around the Pacific Rim, known as a Ring of Fire.
 • During the earthquake in Kobe, many houses, office buildings and highways collapsed
 • A tidal wave can only occurs when there’s an abrupt shift in the underwater movement of the earth.
 • In Austtralia, a tropical storm is known as a cyclone.
 • The Chinese language gave us the word “typhoon”.
 • A tornado is a type of storm that has a funnel shape and sucks up anything in its way.

WRITE.

UNIT 9 : NATURAL DISASTERS – Thiên tai . Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 79 SGK Tiếng anh lớp 9 cơ bản.

TYPESCRIPTS

Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 78 SGK)

Đề bài:

Use the pictures and the words in the box to write a story. You can make changes or add more details to the story. ( Sử dụng những hình ảnh và những từ trong bảng trên để viết một câu chuyện. Bạn có thể thay đổi hoặc thêm thông tin vào câu chuyện).

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời :

–        It was a beautiful day . The sun was shining and the sky was blue. The weather was perfect.

–        Lan was outside the house, playing with her dog Skippy.

–       All of a sudden, the dog behaved strangely. She kept on running around in circles.

–       Noticing it, Lan ran home quickly with her dog, and told her mother what Skippy had done.

–       Lan’s mother – Mrs Quyen- told Lan that she had heard the news on TV that there would be a typhoon coming.

–       Mrs Quyen gathered the family and told them to find shelter in the home.

–       Suddenly, the sky became very dark.

–       A few minutes later, the storm came with strong winds and heavy rain.

–       Mrs Quyen ‘s family got very scared.

–       But soon the storm finished.

–       Everyone was glad.

–       What a clever dog, Skippy! She saved Lan from being kept in a typhoon.


LANGUAGE FOCUS.

UNIT 9 : NATURAL DISASTERS – Thiên tai . Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 81 SGK Tiếng anh lớp 9 cơ bản.

Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 81 SGK)

Đề bài:

Use Your knowledge to answer the questions. Use “who”, “which” or “that” in your answers and start your answers with the words given.

Example:

a)   The city which was struck by a huge earthquake in 1995 in Japan is Kobe.

a)    Which city in Japan was struck by a huge earthquake in 1995?

The city …

b)   Which country won the 1998 Tiger Cup?

The country …

c)    Which animal has one or two horns on its snout?

The animal …

d)   Which explorer discovered America?

The explorer …

e)    Which planet is closest to the Earth?

The planet…

f)    Which animal in Viet Nam was chosen to be the logo of SEA Games 2003?

The animal ….

g)    Which ASEAN country is divided into two regions by the sea?

The ASEAN country …

h)   Which food you can chew but you cannot swallow and which one you can swallow but you cannot chew?

The food …….

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời :

1.The city in Japan which was struck bv a huge earthquake in 1995 is Kobe.

2.The country which won the 1998 Tiger Cup is Singapore.

3.The animal which has one or two horns (sừng) on its snout (mũi) is rhinoceros (tê giác).

4.The explorer who discovered America was Columbus Christopher

5.The planet which is closest to the earth is Mars.

6.The animal in Vietnam, which was chosen to be the logo of SEA Games 2003, is the buffalo.

7.The AS KAN country which is divided into two regions by the sea is Malaysia.

8.The food which you can chew but you cannot swallow is chewing gums anti the thing you can swallow bin you cannot chew is water.

Task 2 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 81 SGK)

Đề bài:

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời :

1.Which is the longest river in Indochina?

(The river which is the longest in Indochina is the Mekong River.)

2.Which mountain is the highest in the world?

(The mountain which is the highest in the world is Mount Evere.st)

3.Who first invented the paper money Viet Nam?

( Ho Quy Ly first invented the paper money in Viet Nam.)

4.Which river divided Viet Nam into two regions in Nguyen – Trinh dynasties (triéu

The river which divided Viet Nam into two regions in Nguyen Trinh dynasties is Tile Gianh River.)

5.Which country is the largest in the world?

(The country which is the largest in the world is Russia.)

6.Who invented the television?

(The person who invented the television was a Scotsman named John Logie Baird.)

7.Which animal represents the North Pole?

(The animal which represents the North Pole is the polar bear (gấu trắng).

8.Who invented the system of reading and writing for the blind?

(The person who invented the system of reading and writing lor the blind was Louis Braille.)

Task 3 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 81 SGK)

Đề bài:

Underline the relative clause in the sentence. Then add commas to separate the non-defining relative clause from the rest of the sentence.(Ghép mỗi câu ờ cột A với câu liên hệ ở cột B. Sau đó dùng đại từ quan hệ thích hợp nối hai câu.)

a)       Viet Nam which is in south-east Asia exports rices.

 » Viet Nam. which is in south-east Asia, exports rice.

b)        Kangaroos which come from Australia have lone tails.

c)         Ba who lives on Trang Tien Street likes playing the guitar.

d)        The novel that you gave me on my birthday has been lost.

e)        Neil Armstrong who first walked on the moon lived in the USA.

f)         The chair that I bought yesterday is broken.

g)         Miss Lien who sings very well is mv English teacher.

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời :

a.    Andrew is flying to Sacramento, which is the capital of California.

b.    In the winter of 2002, it snowed in Lang Son. which is on the Ky Cung River.

c.    Pompeii, which was completely destroyed in AD 79 by an eruption of Mount Vesuvius, is an ancient city of Italy.

d.    Hurricane Andrew, which swept through southern Florida in August 1992, killed 41 people – and made more than 200,000 homeless.

e.    The cyclone of November 1970 in Bangladesh, which is bordered by the Bay of Bengal on the south, was one of the worst natural disasters of the 20th century.

f.     The most disastrous earthquake in Japanese history, which occurred in 1923, damaged Tokyo and Yokohama and killed about 150,000 people.

g.    The October 1989 Lorna Prieta earthquake, which caused extensive damage to older buildings in San Franscisco Bay Area, measured 7.1 on the Richter scale.

Task 4 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 81 SGK)

Đề bài:

Rewrite the sentences in Exercise 3. Replace each underlined clause with a clause YOU have written. You may use facts or your imagination.(Gạch dưới mệnh đề quan hệ trong câu, Sau đó thêm dấu phẩy để ngăn cách mệnh đề quan hệ không xác định với phần còn tại của câu.)

Examples:

Kangaroos, which come from Australia, have Ions, tails.

Kangaroos, which can be seen everywhere in Australia, have long tails. Kangaroos, which are called chuot till in Vietnamese, have long tails.

Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời :

 1. Vietnam, which is in the south-east Asia ■ exports rice.
 2. Kangaroos, which come from Australia, have long tails.
 3. Ba, who lives in Trang Tien Street. likes playing the guitar.
 4. The novel that is well-written is on the table.
 5. Neil Armstrong, who walked on the moon, lived in the USA.
 6. The chair that I bought is broken.
 7. Miss Lien, who has two sisters, is my English teacher.

————– the end —-

Viết một bình luận