Giải bài tập sinh 6 – Bài 1. Đặc điểm của cơ thể sống

Giải bài tập sinh 6 – Bài 1. Đặc điểm của cơ thể sống

@@@@@@@@@@

Cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng sau đây:

Có sự trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài) thì mới tồn tại được.

Lớn lên và sinh sản.

***************

Câu 1. Giữa vật sống và vật không sống có những điểm gì khác nhau?

Vật sống

Vật không sống

– Trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết, loại bỏ chất thải).

– Không có sự trao đổi chất.

– Có khả năng cử động, vận động.

– Không có khả năng cử động, vận động.

– Có khả năng lớn lên, sinh sản và phát triển.

– Không lớn lên, sinh sản và phát triển.

Câu 2. Trong các dấu hiệu sau đây, theo em dấu hiệu nào là chung cho mọi cơ thể sống (đánh dấu / vào □ cho ý trả lời đúng):

□    a)      Lớn lên

□    b)    Sinh sản

□    c)   Di chuyển

□    d)   Lấy các chất cần thiết

□     e) Loại bỏ các chất thải

 

Từ đó cho biết các đặc điếm chung của cơ thể sống là gì ?

Trả lời:

Đáp án đúng là a, b, d và e.

Câu 3.  Đặc điểm cơ bản của cơ thể sống là gì?

Đánh dấu + vào ô trống chỉ câu trả lời đúng:

 a) Trao đổi chất.

 b) Vận động, lớn lên và sinh sán.

c) Lấy khí cacbônic và thải ôxi.

d) Cả b và c.

Trả lời: a và b.

 

Viết một bình luận