Giải bài tập sinh 6 – Bài 15. Cấu tạo trong của thân non

Giải bài tập sinh 6 – Bài 15. Cấu tạo trong của thân non

 

**************

 

Câu 1. Chỉ trên hình vẽ (hình 15) các phần của thân non. Nêu chức năng của mỗi phần.

Trả lời:

1- Biểu bì

2- Thịt vỏ

3- Mạch rây

4- Mạch gỗ

5- Ruột

 

Các bộ phận của thân non

Cấu tạo từng bộ phận

Chức năng từng bộ phận

Biểu bì

Vỏ<

   Thịt vỏ

• Gồm một lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau

Bảo vệ các phần trong của thân

‘• Gồm nhiều lớp tế bào lớn hơn. Một số tế bào chứa chất diệp lục

Tham gia dự trữ và quang hợp

Một vòng bó mạch

 Ruột —->

• Mạch rây: gồm những tế bào sống vách mỏng

Vận chuyển các chất hữu cơ

• Mach gỗ. Gồm những tế bào có vách hóa gỗ dày, không có chất tế bào

Vận chuyển nước và muối khoáng

Câu 2. So sánh cấu tạo trong của thân non và rễ.
Trả lời:

 

********************

Cấu tạo trong của rễ

Cấu tạo trong của thân

Giống

nhau

Biểu bì

Vỏ———->

Thịt vỏ

Mạch rây

Trụ giữa—

Ruột

Biểu bì

Vỏ———-

Thịt vỏ

Mạch rây

Trụ giữa—–

Ruột

Khác

nhau

–    Biểu bì: gồm 1 lớp tế bào hình đa giác xếp sít nhau. Lông hút là tế bào biểu bì kéo dài ra.

– Thịt vỏ: tế bào không chứa diệp lục.

– Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ thành 1 vòng.

–    Biểu bì: gồm 1 lớp tế bào trong suốt xếp sít nhau. Không có lông hút.

–   Thịt vỏ: có 1 số tế bào chứa diệp

lục.

–   Mạch rây ở ngoài mạch gỗ ở trong.

 

Viết một bình luận