Giải bài tập sinh 6 – Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ

Giải bài tập sinh 6 – Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ

 

*****

 Câu 1.  Hãy liệt kê 5 loại rễ cây mà em quan sát được vào bảng sau:

STT

Tên cây

Rễ cọc

Rễ chùm

1

2

Trả lời :

STT

Tên cây

Rễ cọc

Rễ chùm

1

Cây lúa

+

2

Cây ngô

+

3

Cây mít

+

4

Cây cam

+

5

Cây dừa

+

 Câu 2. Rễ gồm mấy miền? Chức năng của mỗi miền?

Trả lời:

Miền trưởng thành
Miền hút
Miền sinh trưởng
Miền chóp rễ
Hút nước và muối khoáng hòa tan
Làm rễ dài ra
Che chở cho đầu rễ
Dẫn truyền.

 

Leave a Comment