Giải bài tập sinh 6 – Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ

Giải bài tập sinh 6 – Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ

 

*****

 Câu 1.  Hãy liệt kê 5 loại rễ cây mà em quan sát được vào bảng sau:

STT

Tên cây

Rễ cọc

Rễ chùm

1

2

Trả lời :

STT

Tên cây

Rễ cọc

Rễ chùm

1

Cây lúa

+

2

Cây ngô

+

3

Cây mít

+

4

Cây cam

+

5

Cây dừa

+

 Câu 2. Rễ gồm mấy miền? Chức năng của mỗi miền?

Trả lời:

Miền trưởng thành
Miền hút
Miền sinh trưởng
Miền chóp rễ
Hút nước và muối khoáng hòa tan
Làm rễ dài ra
Che chở cho đầu rễ
Dẫn truyền.

 

Viết một bình luận