Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính SBT Ngữ Văn 12 tập 2

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 77, 78 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12 tập 2 1. Bài tập 2, trang 172, SGK. Hãy nêu những đặc điểm tiêu biểu về cách trình bày văn bản, về từ ngữ, kiểu câu của vân bản hành chính (lược trích) sau đây: BỘ GIÁO DỤC […]

Sach toan on thi

Viết một bình luận