Giải bài tập Anh 12

Để học tốt Tiếng Anh 12 | Soạn Tiếng Anh 12 và Giải bài tập Tiếng Anh 12 hay nhất. Nhằm mục đích giúp các em học tốt hơn, Sachtoan.com xin trân trọng giới thiệu Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 bao gồm hệ thống toàn bộ các bài soạn Tiếng Anh 12 được trình bày … Đọc tiếpGiải bài tập Anh 12

Test Yourself F (Trang 185-186-187 SGK Tiếng Anh 12)

Unit 16: The Association of Southeast Asian Nations Test Yourself F (Trang 185-186-187 SGK Tiếng Anh 12) I. Listening (2.5 points) Listen and fill in the blanks with the information as you hear. (Nghe và điền vào chỗ trống thông tin bạn nghe được.) Gợi ý: 1. November 16th, 1945 2. 193 3. 60 4. … Đọc tiếpTest Yourself F (Trang 185-186-187 SGK Tiếng Anh 12)

Test Yourself E (Trang 148-149-150-151 SGK Tiếng Anh 12)

Unit 13: The 22nd Sea Games Test Yourself E (Trang 148-149-150-151 SGK Tiếng Anh 12) I. Listening (2.5 points) Listen to the text and write down the missing word or number. The first one has been done as an example. (Lắng nghe đoạn văn và ghi lại từ hoặc số còn thiếu. Từ đầu tiên … Đọc tiếpTest Yourself E (Trang 148-149-150-151 SGK Tiếng Anh 12)

Test Yourself D (Trang 116-117 SGK Tiếng Anh 12)

Unit 10: Endangered Species Test Yourself D (Trang 116-117 SGK Tiếng Anh 12) I. Listening (2.5 points) Listen to the passage and complete the note with NO MORE THAN THREE words. (Lắng nghe đoạn văn và điền KHÔNG QUÁ BA TỪ vào chỗ trống.) Gợi ý: (1) bamboo shoots, leaves (2) 12 (3) 600 (4) … Đọc tiếpTest Yourself D (Trang 116-117 SGK Tiếng Anh 12)

Test Yourself C (Trang 93-94-95 SGK Tiếng Anh 12)

Unit 8: Life in the future Test Yourself C (Trang 93-94-95 SGK Tiếng Anh 12) I. Listening (2.5 points) Listen to a passage making predictions about the second half of the twenty-first century. Choose … (Lắng nghe một đoạn văn dự báo về nửa sau thế kỉ 21. Chọn câu trả lời đúng nhất từ … Đọc tiếpTest Yourself C (Trang 93-94-95 SGK Tiếng Anh 12)

Test Yourself B (Trang 72-73 SGK Tiếng Anh 12)

Unit 6: Future Jobs Test Yourself B (Trang 72-73 SGK Tiếng Anh 12) I. Listening (2.5 points) Listen to the passage about children education and complete the following sentences. (Nghe đoạn văn về giáo dục thiếu nhi và hoàn thành các câu sau.) Gợi ý: 1. sorts of things 2. learn at all 3. things … Đọc tiếpTest Yourself B (Trang 72-73 SGK Tiếng Anh 12)

Test Yourself A (Trang 41-42-43 SGK Tiếng Anh 12)

I. Listening (2.5 points) Listen to the passage about the changes in families in Western countries during the last two centuries and decide if the following statements are true (T) or false (F). (Lắng nghe đoạn văn về sự thay đổi trong gia đình các quốc gia phương Tây trong hai thế kỉ qua và … Đọc tiếpTest Yourself A (Trang 41-42-43 SGK Tiếng Anh 12)